Skip to content

For Downtown Businesses

Important Announcements for Businesses

Sidewalk Pressure Washing Schedule

企业重要公告 (Chinese -Simplified)

기업을 위한 중요 공지 (Korean)

Anuncios importantes para empresas (Spanish)

Thông báo quan trọng cho doanh nghiệp (Vietnamese)

 

Note: Translations of the English version were created using Google Translate. If you can help improve the translations, please contact Kathy at kathy@downtownalameda.com.

FEBRUARY/MARCH 2022

District-Wide Sidewalk Pressure Washing

Our quarterly District-Wide Sidewalk Pressure Washing continues on Park Street beginning next week. The sidewalk cleaning is being performed during late night and early morning hours, 10:00pm-6:00am.

Please remember to bring in all sidewalk signs and outdoor furniture overnight.

The approved contractor, Clark Services, will be using 1-3 service trucks with a 400-gallon water tank and other machinery, including generators that will produce some noise in the overnight hours.

The funding for this project comes from the Landscape & Lighting Fund provided by the property owners. For questions about this project, contact the Downtown Association at 510.523.1392 or email kathy@downtownalameda.com.

While the sidewalks are looking much cleaner, the old gum marks still appear in many places -- keep in mind that the sidewalks will improve over time as we increase the cleaning to quarterly instead of once a year.

Upcoming Schedule:

 • February 23-28: PARK STREET - BLANDING AVE TO LINCOLN AVE  
 • March 2-8: PARK STREET - LINCOLN AVE TO CENTRAL AVE 
 • March 9-15: PARK STREET - CENTRAL AVE TO SAN JOSE AVE
 • March 16-20: DISTRICT CROSS STREETS - Starting at Encinal working North to the Bridge

Please Note: Dates may shift depending on the actual time it takes to complete each block.

Sidewalk Pressure Washing Flyer - March 2022

中文 - 简体 (Chinese - Simplified)

 

2022 年 2 月/3 月

全区人行道压力清洗

从下周开始,我们的季度全区人行道压力清洗将在 Park Street 继续进行。人行道清洁工作在深夜和凌晨 10:00 至早上 6:00 进行。

请记住在夜间带入所有人行道标志和户外家具。

获得批准的承包商 Clark Services 将使用 1-3 辆带有 400 加仑水箱和其他机械的服务卡车,包括会在夜间产生一些噪音的发电机。

该项目的资金来自业主提供的景观照明基金。有关此项目的问题,请致电 510.523.1392 或发送电子邮件至 kathy@downtownalameda.com 联系市中心协会。

虽然人行道看起来干净多了,但旧的口香糖痕迹仍然出现在许多地方——请记住,随着我们将清洁工作从一年一次改为每季度一次,人行道会随着时间的推移而改善。

即将到来的时间表:

 • 2 月 23 日至 28 日:公园街 - BLANDING AVE 至 LINCOLN AVE
 • 3 月 2 日至 8 日:公园街 - 林肯大道至中央大道
 • 3 月 9 日至 15 日:公园街 - CENTRAL AVE 至 SAN JOSE AVE
 • 3 月 16 日至 20 日:地区交叉街道 - 从 Encinal 开始,向北工作到大桥

请注意:日期可能会有所不同,具体取决于完成每个块所需的实际时间。

한국어 (Korean)

 

2022년 2월/3월

지구 전체 보도 압력 세척

분기별 지구 전체 보도 압력 세척은 다음 주부터 Park Street에서 계속됩니다. 보도 청소는 심야 및 이른 아침 시간인 10:00pm-6:00am에 수행됩니다.

모든 보도 표지판과 야외 가구를 밤새 가져오는 것을 잊지 마십시오.

승인된 계약업체인 Clark Services는 400갤런의 물 탱크가 있는 1-3대의 서비스 트럭과 밤새 약간의 소음을 발생시키는 발전기를 포함한 기타 기계를 사용할 것입니다.

이 프로젝트의 자금은 부동산 소유자가 제공하는 조경 및 조명 기금에서 나옵니다. 이 프로젝트에 대한 질문은 다운타운 협회(510.523.1392) 또는 이메일 kathy@downtownalameda.com으로 문의하십시오.

인도는 훨씬 깨끗해 보이지만 오래된 잇몸 자국은 여전히 ​​많은 곳에서 나타납니다. 인도는 시간이 지남에 따라 청소를 1년에 한 번이 아닌 분기별로 증가함에 따라 개선될 것임을 명심하십시오.

다가오는 일정:

 • 2월 23-28일: PARK STREET - LINCOLN AVE에서 BANDING AVE
 • 3월 2-8일: PARK STREET - LINCOLN AVE TO CENTRAL AVE
 • 3월 9-15일: PARK STREET - CENTRAL AVE에서 SAN JOSE AVE까지
 • 3월 16-20일: DISTRICT CROSS STREETS - Encinal에서 시작하여 북쪽에서 다리까지 작업

참고: 날짜는 각 블록을 완료하는 데 걸리는 실제 시간에 따라 변경될 수 있습니다.

Español (Spanish)

 

FEBRERO/MARZO 2022

Lavado a presión de aceras en todo el distrito

Nuestro lavado a presión trimestral de aceras en todo el distrito continúa en Park Street a partir de la próxima semana. La limpieza de aceras se realiza durante la noche y las primeras horas de la mañana, de 10:00 p.m. a 6:00 a.m.

Recuerde traer todos los letreros de las aceras y muebles de exterior durante la noche.

El contratista aprobado, Clark Services, utilizará de 1 a 3 camiones de servicio con un tanque de agua de 400 galones y otra maquinaria, incluidos generadores que producirán algo de ruido durante la noche.

La financiación para este proyecto proviene del Fondo de iluminación y paisaje proporcionado por los propietarios. Si tiene preguntas sobre este proyecto, comuníquese con la Asociación del Centro al 510.523.1392 o envíe un correo electrónico a kathy@downtownalameda.com.

Si bien las aceras se ven mucho más limpias, las viejas marcas de goma de mascar todavía aparecen en muchos lugares; tenga en cuenta que las aceras mejorarán con el tiempo a medida que aumentemos la limpieza a trimestral en lugar de una vez al año.

Próxima programación:

 • 23-28 de febrero: PARK STREET - BLANDING AVE A LINCOLN AVE
 • 2-8 de marzo: PARK STREET - LINCOLN AVE A CENTRAL AVE
 • 9 al 15 de marzo: PARK STREET - CENTRAL AVE A SAN JOSE AVE
 • 16-20 de marzo: DISTRICT CROSS STREETS - Comenzando en Encinal hacia el norte hasta el puente

Tenga en cuenta: las fechas pueden cambiar según el tiempo real que se tarda en completar cada bloque.

Tiếng Việt (Vietnamese)

 

THÁNG 2 / THÁNG 3 NĂM 2022

Áp lực rửa vỉa hè trên toàn quận

Việc rửa xe bằng áp lực trên vỉa hè toàn Quận hàng quý của chúng tôi sẽ tiếp tục diễn ra trên Phố Park bắt đầu vào tuần tới. Việc dọn dẹp vỉa hè đang được thực hiện trong thời gian đêm muộn và sáng sớm, 10:00 tối - 6:00 sáng.

Vui lòng nhớ mang theo tất cả các bảng hiệu vỉa hè và bàn ghế ngoài trời qua đêm.

Nhà thầu được phê duyệt, Clark Services, sẽ sử dụng 1-3 xe tải dịch vụ với bồn nước 400 gallon và các máy móc khác, bao gồm cả máy phát điện sẽ tạo ra một số tiếng ồn trong những giờ qua đêm.

Nguồn vốn cho dự án này đến từ Quỹ Cảnh quan & Ánh sáng do các chủ sở hữu bất động sản cung cấp. Nếu có thắc mắc về dự án này, hãy liên hệ với Hiệp hội Downtown theo số 510.523.1392 hoặc gửi email đến kathy@downtownalameda.com.

Mặc dù vỉa hè trông sạch sẽ hơn nhiều nhưng những vết kẹo cao su cũ vẫn xuất hiện ở nhiều nơi - hãy nhớ rằng vỉa hè sẽ được cải thiện theo thời gian khi chúng tôi tăng cường dọn dẹp hàng quý thay vì mỗi năm một lần.

Lịch trình sắp tới:

 • 23-28 tháng 2: PARK STREET - BLANDING AVE TO LINCOLN AVE
 • 2-8 tháng 3: PARK STREET - LINCOLN AVE TO CENTRAL AVE
 • Ngày 9-15 tháng 3: PARK STREET - TRUNG TÂM ĐẾN SAN JOSE AVE
 • Ngày 16-20 tháng 3: NHỮNG CON ĐƯỜNG CHÉO LẠNH - Bắt đầu từ Encinal làm việc về phía Bắc đến Cầu

Xin lưu ý: Ngày có thể thay đổi tùy thuộc vào thời gian thực tế để hoàn thành mỗi khối.

Scroll To Top